• Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Ustawowe „wakacje kredytowe”

wakacje kredytowe 

Czy wiesz, że od dnia 15 maja 2024 r. możesz ponownie zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

• masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej,w kwocie nie wyższej niż 1.2000.000 PLN (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),

• Twoja umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r.,

• wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że:

-- zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych,

-- średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, tj. stosunku Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego, ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% albo

-- na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka):

* w wieku do ukończenia 18 roku życia,

* w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,

* bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wówczas:

• od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,

• w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,

• po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,

• nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,

• przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% lub gdy masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniające warunki, które opisaliśmy wyżej, wraz
z wnioskiem musisz złożyć wymagane oświadczenia w tym zakresie – są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
,

• jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenia wymagane przez bank składa ten z Was, który spełnia te warunki,

• wniosek możesz złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),

• na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2024 r.,

• maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:

 • º 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,
 • º 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,

• zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,

• zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),

• w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,

• jeśli wcześniej - na wniosek kredytobiorcy - Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,

• jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

 

Pobierz wniosek

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf)

<< Pobierz wniosek >>

Możesz go złożyć elektronicznie (wyślij skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale).

 

W odniesieniu do wnioskowanych przyszłych okresów zawieszenia, harmonogram spłaty zaktualizuje się każdorazowo po rozpoczęciu kolejnego okresu zawieszenia

 

Masz pytania?

Skontaktuj się z Bankiem pod numerem:

1.  Oddział w Mławie   (23) 654-43-62   w godzinach 8.00 – 14.30 
2.  Oddział w Szydłowie  (23) 655-40-60  w godzinach 8.00 – 13.00
3.  Oddział w Iłowie  (23) 654-10-07  w godzinach 8.00 – 13.00

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com