calendar 309912 m

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, Zarząd Banku zwołuje na dzień

13 czerwca 2022 r. na godzinę 1100

w lokalu "AMBROZJA" w Mławie

przy ul.Zuzanny Morawskiej 19

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,
 6. Wybór Komisji Wnioskowej,
 7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 10. Informacja o przebiegu i wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich,
 11. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z oceną: [a] funkcjonowania Polityki Wynagradzania, [b] stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 14. Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie – podjęcie Uchwały,
 15. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie” - podjęcie Uchwały,
 16. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości ustępujących Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, w tym: [a] złożenie formularzy oceny członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie do Komisji Wnioskowej, [b] przedstawienie Rekomendacji dla Zebrania Przedstawicieli o pozytywnej bądź negatywnej ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej, [c] podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, [d] podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 17. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie na kadencję 2022 -2026, w tym w szczególności: [a] zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, [b] zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z dodatkowymi wymogami dla członków Rady Nadzorczej, niezbędnymi w celu utworzenia przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu zgodnie z art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, [c] omówienie oraz przyjęcie Regulaminu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie, [d] zgłaszanie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej, [e] ocena indywidualna pierwotna zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie, i Regulaminem przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie, [f] przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Wnioskowej, [g] przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej, [h] podjęcie Uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, [i] wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie,
 18. Dyskusja,
 19. Podjęcie uchwał w sprawach: [a] zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, [b] zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok, [c] zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok, [d] udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium, [e] podziału nadwyżki bilansowej, [f] oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć, [g] oceny przestrzegania polityki wynagradzania za rok 2021, [h] wprowadzenia zmian w statucie, [i] wyboru członków Rady Nadzorczej,
 20. Wolne wnioski,
 21. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku, Zarząd Banku informuje, że w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie przy ul. Sądowej 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty: a) Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie łącznie z rocznym Sprawozdaniem finansowym za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2021 rok, c) Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie, które odbyło się 18 czerwca 2021 roku, d) Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli.

 

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                     W MŁAWIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mławie serdecznie zaprasza Członków Banku na:

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MŁAWIE

które odbędą się w dniach:

25 marca 2022 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/IŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1000 w Iłowie w lokalu GOPS-u przy ul. Staszica 1.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/SZYDŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1400 w Szydłowie w lokalu Urzędu Gminy przy ul. Mazowieckiej 63.

26 marca 2022 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIŚNIEWO - godz. 1000 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIECZFNIA KOŚCIELNA i MIASTA MŁAWY - godz. 1300 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).

Porządek Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Mławie został wywieszony na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku.

 

BSGo apka

Uwaga !

6 lipca aplikacja BS Go została rozszerzona do poziomu pełnej bankowości mobilnej !

 

Szanowni Państwo,

w dniu 6 lipca 2021 roku od godz. 21:00 aplikacja BSGo (dawny mToken Asseco MAA) została rozszerzona do poziomu pełnej bankowosci mobilnej.

Aplikacja BSGo umożliwia obecnie:

 • # Wykonywanie przelewów.
 • # Sprawdzanie salda na rachunkach nawet przed zalogowaniem do aplikacji.
 • # Podgląd środków zgromadzonych na lokatach bankowych.
 • # Bieżące monitoriwanie swoich zobowiązań.

Zachęcamy Państwa do aktualizacji, pobrania i instalacji aplikacji BSGo ze sklepów  sklepy

 calendar 309912 m

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, Zarząd Banku zwołuje na dzień

18 czerwca 2021 r. w lokalu "AMBROZJA" w Mławie

przy ul.Zuzanny Morawskiej 19

na godzinę 1100 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Wybór Komisji Wnioskowej,
 7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 10. Zatwierdzenie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, w tym podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”,
 11. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2020 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok wraz z oceną: (a) funkcjonowania Polityki Wynagradzania, (b) stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 14. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie”,
 15. Dokonanie oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, w tym: (a) złożenie formularzy oceny członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie do Komisji Wnioskowej, (b) przedstawienie Rekomendacji dla Zebrania Przedstawicieli o pozytywnej bądź negatywnej ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej, (c) podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, (d) podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 16. Dyskusja,
 17. Podjęcie uchwał w sprawach: (a) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok, (b) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2020 rok, (d) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium, (e) podziału nadwyżki bilansowej, (f) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć, (g) oceny przestrzegania polityki wynagradzania za rok 2020, (h) przyjęcia wystąpienia polustracyjngo Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych Delegatura w Warszawie, art.93 § 4 ustawy prawo spółdzielcze,
 18. Wolne wnioski,
 19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

Informujemy, iż w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID- 19, obrady odbędą się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie roczne z działalności Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego.

 

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                     W MŁAWIE

 

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com