OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Nr KW PL1M/00009632/4licytacja

Bank Spółdzielczy w Mławie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

04.01.2023 r. o godz. 09:20

w budynku Sadu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr 1B

odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:

działka gruntu nr 178 o pow. 2,2200 ha położonej w miejscowości Turza Mała, Gm. Lipowiec Kościelny

dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1M/00009632/4.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 24.510,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytacje przelewem na konto komornika:

Bank Pekao S.A.   92 1240 2034 1111 0010 4246 5277  z opisem "wadium działka KW PL1M/00009632/4".

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (23) 654-01-77 lub (23) 654-43-62.

 

Serdecznie zapraszamy

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Nr KW PL1M/00009632/4licytacja

Bank Spółdzielczy w Mławie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

29.09.2022 r. o godz. 09:45

w budynku Sadu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr 2B

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działka gruntu nr 178 o pow. 2,2200 ha położonej w miejscowości Turza Mała, Gm. Lipowiec Kościelny

dla której Sąd Rejonowy w Mławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1M/00009632/4.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 24.510,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego licytacje przelewem na konto komornika:

Bank Pekao S.A.   92 1240 2034 1111 0010 4246 5277  z opisem "wadium działka KW PL1M/00009632/4".

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (23) 654-01-77 lub (23) 654-43-62.

 

Serdecznie zapraszamy

 calendar 309912 m

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, Zarząd Banku zwołuje na dzień

13 czerwca 2022 r. na godzinę 1100

w lokalu "AMBROZJA" w Mławie

przy ul.Zuzanny Morawskiej 19

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,
 6. Wybór Komisji Wnioskowej,
 7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 10. Informacja o przebiegu i wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich,
 11. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z oceną: [a] funkcjonowania Polityki Wynagradzania, [b] stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 14. Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie – podjęcie Uchwały,
 15. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie” - podjęcie Uchwały,
 16. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości ustępujących Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, w tym: [a] złożenie formularzy oceny członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie do Komisji Wnioskowej, [b] przedstawienie Rekomendacji dla Zebrania Przedstawicieli o pozytywnej bądź negatywnej ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej, [c] podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, [d] podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 17. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie na kadencję 2022 -2026, w tym w szczególności: [a] zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z wymogami kompetencyjnymi oraz ograniczeniami dotyczącymi członków rad nadzorczych banków, określonymi w art. 22aa ustawy Prawo bankowe, [b] zapoznanie Zebrania Przedstawicieli z dodatkowymi wymogami dla członków Rady Nadzorczej, niezbędnymi w celu utworzenia przez Radę Nadzorczą Komitetu Audytu zgodnie z art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, [c] omówienie oraz przyjęcie Regulaminu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie, [d] zgłaszanie kandydatów na członków do Rady Nadzorczej, [e] ocena indywidualna pierwotna zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie, i Regulaminem przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie, [f] przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Wnioskowej, [g] przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej, [h] podjęcie Uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, [i] wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie,
 18. Dyskusja,
 19. Podjęcie uchwał w sprawach: [a] zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, [b] zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok, [c] zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok, [d] udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium, [e] podziału nadwyżki bilansowej, [f] oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć, [g] oceny przestrzegania polityki wynagradzania za rok 2021, [h] wprowadzenia zmian w statucie, [i] wyboru członków Rady Nadzorczej,
 20. Wolne wnioski,
 21. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku, Zarząd Banku informuje, że w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie przy ul. Sądowej 3, do wglądu Członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, wyłożono następujące dokumenty: a) Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie łącznie z rocznym Sprawozdaniem finansowym za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., b) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2021 rok, c) Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie, które odbyło się 18 czerwca 2021 roku, d) Projekty uchwał jakie mają być podjęte przez Zebranie Przedstawicieli.

 

 ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

                     W MŁAWIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Mławie serdecznie zaprasza Członków Banku na:

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MŁAWIE

które odbędą się w dniach:

25 marca 2022 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/IŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1000 w Iłowie w lokalu GOPS-u przy ul. Staszica 1.
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Bank z terenu działania O/SZYDŁOWO BS W MŁAWIE - godz. 1400 w Szydłowie w lokalu Urzędu Gminy przy ul. Mazowieckiej 63.

26 marca 2022 r.:

 1. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIŚNIEWO - godz. 1000 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).
 2. Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy WIECZFNIA KOŚCIELNA i MIASTA MŁAWY - godz. 1300 w Centrali Banku Spółdzielczego w Mławie, ul. Sądowa 3 (sala konferencyjna).

Porządek Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Mławie został wywieszony na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku.

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com