calendar 309912 m

W dniu 10 maja 2024 r. o godzinie 1100

w lokalu "AMBROZJA" w Mławie

przy ul.Zuzanny Morawskiej 19

odbyło się zwołane przez Zarząd Banku, zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Mławie, ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Mławie

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli i dwóch członków Prezydium,
 4. Przyjęcie porządku obrad,
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mławie,
 6. Wybór Komisji Wnioskowej,
 7. Wybór Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej,
 8. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 10. Informacja o przebiegu i wnioskach z Zebrań Grup Członkowskich,
 11. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, kierunków pracy na rok bieżący oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Mławie za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
 13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok wraz z oceną: [a] funkcjonowania Polityki Wynagradzania, [b] stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
 14. Dokonanie wtórnej oceny odpowiedniości ustępujących Członków Rady Nadzorczej zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Mławie”, w tym: [a] złożenie formularzy oceny członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Mławie do Komisji Wnioskowej, [b] przedstawienie Rekomendacji dla Zebrania Przedstawicieli o pozytywnej bądź negatywnej ocenie odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej, [c] podjęcie uchwał w sprawie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, [d] podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 15. Dyskusja,
 16. Podjęcie uchwał w sprawach: [a] zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Mławie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, [b] zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok, [c] zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, [d] udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie absolutorium, [e] podziału nadwyżki bilansowej, [f] oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć, [g] oceny przestrzegania polityki wynagradzania za rok 2023, [h] oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, [i] przyjęcia wystąpienia polustracyjngo Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych Delegatura w Warszawie, art.93 § 4 ustawy prawo spółdzielcze, [j] wprowadzenia zmian w statucie,
 17. Wolne wnioski,
 18. Zamknięcie obrad.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło ubiegłoroczną działalność Banku. Zatwierdzono jednomyślnie sprawozdania Rady Nadzorczej, roczne sprawozdanie finansowe Banku, a także udzielono absolutorium Zarządowi Banku Spółdzielczego w Mławie.

Jednocześnie zostały podjęte uchwały między innymi w sprawie podziału osiągniętej nadwyżki bilansowej za 2023 rok, oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań oraz w zakresie kierunków działalności Banku na rok 2024.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej podkreśliła, iż dzięki solidnej strategii, skutecznemu zarządzaniu ryzykiem oraz ciężkiej pracy Zarządu oraz całego zespołu, udało się sprostać wszelkim trudnościom. W efekcie, Bank osiągnął wysokie wyniki finansowe, co stanowi potwierdzenie efektywności działań. Bank konsekwentnie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowoczesne rozwiązania, które są dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klientów.

 

IPS SGB

Zastrz dokum1

BFG naTle

WesternUnion

KIR Szafir

PSD2

Brexit

Platnosci UE

Nasi Partnerzy

 • Zobacz
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!
 • Beautiful Joomla 3 Templates To Finish In Record Time!

Copyright © 2016-2022 Bank Spółdzielczy w Mławie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bank Spółdzielczy w Mławie, ul. Sądowa 3, 06-500 Mława

KRS 0000105435  |  NIP 569-00-06-832  |  REGON 000508508

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com